maskine_1020

KLINGENBERG Medarbejderhåndbog
(opdateret aug 2015)
Hele håndbogen står på denne side.

 1. Indledning
  1.1. Forord
  1.2. Velkomst
  1.3. Virksomhedens historie
  1.4. Ejerforhold
  1.5. Mål og strategier
  1.6. Kundepleje
  1.7. Opgavetyper
  1.8. Organisationsplan

  2. Løn og ansættelsesvilkår
  2.1. Organisationsforhold
  2.2. Ansættelsesbevis
  2.3. Time indberetning
  2.4. Skattekort
  2.5. Pension
  2.6. Militærtjeneste
 2. Arbejdstid
  3.1. Daglig, ugentlig, kontortid, overarbejde
  3.2. Pauser
  3.3. Vejrlig
 3. Sygdom
  4.1. Sygdom, anmeldelse
  4.2. Dokumentation (tro og love, lægeerkl. varighedsattest)
  4.3. Syg i løbet af dagen
  4.4. Barns 1. sygedag
  4.5. Falck abonnement
 4. Ferie
  5.1. Optjening og afholdelse
  5.2. Feriefridage
  5.3. 1. maj
  5.4. Grundlovsdag
 5. Rygepolitik
  6.1. Rygepolitik
 6. Alkoholpolitik
  7.1. Alkoholpolitik
 7. Efter- og videreuddannelse
  8.1. Medarbejderudviklingssamtaler
 8. Arbejdsredskaber
  9.1. Arbejdstøj
  9.2. Nøgler
  9.3. Mobiltelefoner
  9.4. Værktøj
  9.5. Firmabiler

  10. Arbejdsmiljø
  10.1. Arbejdspolitik
  10.2. Sikkerhedsorganisation
  10.3. APV-risikovurdering
  10.4. Koordinering af sikkerhed på byggepladser
  10.5. Personlige værnemidler og sikkerhedshåndbog
  10.6. Stoffer og materialer

  11. Kvalitetskontrol
  11.1. Kvalitetskontrol

  12. Elever
  12.1. Elever
 9. Ansættelsesforholdets ophør
  13.1. Ansættelsesforholdets ophør
  13.2. Fratrædelse
  13.3. Bortvisningsårsager, kriminalitet, beruselse
 10. Indledning

1.1. Forord

Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser, der gælder i virksomheden Klingenberg. Vi vil naturligvis også gerne fortælle, hvilke goder vi tilbyder og hvilke rettigheder, du har som ansat hos os. Du bør læse medarbejderhåndbogen grundigt igennem ved din ansættelse.

1.2. Velkomst

Velkommen til Klingenberg. Vi håber, at du vil finde dig godt tilrette i virksomheden, både sammen med ledere, kolleger, kunder og andre samarbejdspartnere.

1.3. Virksomhedens historie

Se Klingenberg.dk

1.4. Ejerforhold

Klingenberg er et anpartsselskab.

Og er ejet af Niels Hansen og Nicolaj Hudlebusch

1.5. Mål og strategier

Målet i virksomheden er ikke kun profit, men allerhøjeste grad en god hverdag for alle ansatte.
En del af Klingenbergs strategi går ud på at have hele, glade, tilfredse medarbejdere.
På den måde opnår alle den bedste hverdag, også ledelsen
Klingenberg har i de senere år primært beskæftiget sig med anlæg og kloak opgaver. Det langsigtede mål er at udvikle virksomheden inden for disse områder.

1.6. Kundepleje

Klingenberg lægger vægt på, at virksomhedens repræsentanter optræder professionelt og venligt over for alle kunder.
Hvis en kunde spørger dig om noget, som du ikke kan svare på, bør du altid henvise til en som kan – eller til kontoret.

Hvis du bliver bedt om at vurdere prisen på et stykke ekstraarbejde, skal du ligeledes – venligt – henvise til Niels Hansen eller Nicolaj Hudlebusch. Hvis en kunde ønsker arbejdet/ ekstraarbejdet udført sort, skal du afvise det. Det modsatte kan medføre afskedigelse.

1.7. Opgavetyper

Vi arbejder udelukkende med anlægs og kloak opgaver. Det betyder, at vi kun i meget specielle tilfælde påtager os andre opgaver.

1.8. Organisationsplan

Niels Hansen 20851415 salg ,daglig ledelse og overordnede strategier

Nicolaj Hudlebusch 51920370 Salg og daglig ledelse og overordnede strategier.
Susanne Hansen 40346306 Administration.

 1. Løn og ansættelsesvilkår

2.1. Organisationsforhold

Klingenberg er medlem af Dansk Byggeri. Det betyder, at følgende overenskomster gælder i virksomheden:
Bygge-og anlægsoverenskomsten med 3F (SID)
Bygningsoverenskomsten med TIB
Metaloverenskomsten med Dansk Metal/Blik og Rør.

2.2. Ansættelsesbevis

Senest en måned efter ansættelsen vil du modtage et ansættelsesbevis, som vi vil bede dig underskrive.

2.3. Time indberetning

Timer og materiale forbrug skal indberettes digitalt.

Smartphone eller Tablet skal bruges til formålet.

Timer og materiale forbrug skal indberettes dagligt ved arbejdstids ophør.

Niels og Nicolaj er behjælpelig

 

2.4. Skattekort

Virksomheden får automatisk via dataløn oplysningerne.

2.5. Pension

Som medarbejder hos Klingenberg er du omfattet af en arbejdsmarkedspensions-ordning i B & A-pension.

2.6. Militærtjeneste

Ved indkaldelse til militærtjeneste har du ret til fravær fra virksomheden. Senest to uger efter, du har modtaget din indkaldelse, skal du orientere din nærmeste overordnede og bogholderiet.

Du optjener ikke anciennitet, mens du aftjener din militærtjenesten, men militærtjenesten afbryder ikke ancienniteten i virksomheden.

 1. Arbejdstid

3.1. Daglig, ugentlig, kontortid, overarbejde

Den normale arbejdstid i produktionen er
Mandag – torsdag: 06.30 – 15.00
Fredag: 0630 – 12.00
Såfremt man er udlejet på til andre er det dette firmas mødetider man følger.

3.2. Pauser

Pauserne i produktionen er fordelt på følgende måde:
Mandag – torsdag:
Kl. 06.30 Mødetid
Kl. 09.00 – 09.15 Pause (medarbejder)
Kl. 12.00 – 12.15 Frokost (medarbejder)
kl. 15 00 Arbejdstids ophør
Fredag:
Kl. 06.30 Mødetid
Kl. 09.00 – 09.15 Pause (medarbejder)

Kl. 12.00 Arbejdstids ophør

3.3. Vejrlig

Ved hjemsendelse, fx på grund af dårligt vejr, får du besked af din nærmeste overordnede. Du skal selv holde dig orienteret hos virksomheden om, hvornår du igen kan genoptage arbejdet.

 1. Sygdom

4.1. Sygdom, anmeldelse

Du skal sygemelde dig til virksomheden senest ved arbejdstidens begyndelse. (Niels eller Nicolaj)
Virksomheden betaler sygedagpenge i op til 4 uger til medarbejdere, som har været ansat i 8 uger. Herefter overgår udbetalingen til din kommune.

4.2. Dokumentation (tro og love, lægeerkl. varighedsattest)

Virksomheden kan bede om dokumentation for sygdommen i form af en lægeerklæring.
Når virksomheden beder om en lægeerklæring, vil denne blive betalt af virksomheden.

4.3. Syg i løbet af dagen

Hvis du bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom i løbet af dagen, eller hvis der sker et ulykkestilfælde i løbet af dagen, betaler virksomheden din personlige tidløn for resten af dagen.

4.4. Barns 1. sygedag

Efter overenskomsten har du ret til frihed på barns 1. sygedag.
Du skal meddele om fravær på grund af barns 1. sygedag til virksomheden på telefon nr. 20851415 ved arbejdstidens begyndelse.

 1. Ferie

5.1. Optjening og afholdelse

Eksempel på placering af ferie i ferieåret.
Hovedferie:
Sommerferie 15 dage
Ønsker om sommerferie skal være virksomheden i hænde inden de. 1. februar.
Hvis du har andre ønsker til placering af ferien, bedes du kontakte Niels eller Nicolaj
Vi holder normalt ferielukket i forbindelse med jul og nytår. Lukningen fastlægges senest en måned før.
Ferie herudover skal du aftale individuelt med Niels eller Nicolaj.

5.2. Feriefridage

Du har 5 feriefridage til fri afbenyttelse. Tidspunktet for ferie skal du aftale Niels eller Nicolaj.

5.3. 1. maj

 1. maj er hel fridag uden løn.

5.4. Grundlovsdag

Grundlovsdag er hel fridag med søgnehelligdagsforskud.

 1. Rygepolitik

6.1. Rygepolitik

Det er ikke tilladt at ryge indendørs i Klingenbergs lokaler. Det gælder både kontorer, møderum, toiletter, kantiner, lagerrum, gennemgangsrum samt andre indendørs opholdssteder.

Det er ikke tilladt at ryge indendørs på Klingenbergs byggepladser. Det gælder skurvogne, toiletter og andre indendørs opholdssteder. Forbuddet gælder også inden døre, når der arbejdes i private hjem hos kunder.

Det er heller ikke tilladt at ryge i Klingenbergs biler, førerkabiner i kraner og i andre af virksomhedens køretøjer.

Overtrædelse af rygereglerne vil medføre en advarsel til medarbejderen. Gentagende overtrædelse kan medføre opsigelse og i grovere tilfælde bortvisning af medarbejderen.

 1. Alkoholpolitik

7.1. Alkoholpolitik

Klingenberg har en alkoholpolitik. Der er alkoholforbud i firmaet, og det glæder alle medarbejdere, dog kun i arbejdstiden. Dog er det også forbud mod at “stå nede ved købmanden” i Klingenbergs tøj og nyde alkohol

Ved helt specielle lejligheder, som fx jubilæer eller lignede, kan der blive serveret alkohol. Men det vil ledelsen beslutte fra gang til gang.

 1. Efter- og videreuddannelse

8.1. Medarbejderudviklingssamtaler

Hos Klingenberg forventer vi, at alle medarbejdere deltager i en udviklingssamtale med Niels Hansen. Samtalerne holdes en gang om året i den måned, hvor medarbejderen har fødselsdag. Medarbejderen skal selv huske, samt aftale afholdelse af samtale med Niels eller Nicolaj.

De emner, vi drøfter, er efter- og videreuddannelsesbehov, trivsel og arbejdssituationen.

 1. Arbejdsredskaber

9.1. Arbejdstøj

Til medarbejdere med tre måneders anciennitet udleverer vi 2 sæt standard arbejdstøj (jakke og bukser) om året.

9.2 —-

9.3. Mobiltelefoner

Ved ansættelsen hos Klingenberg får udvalgte udleveret en mobiltelefon til brug for arbejdet.
Du skal holde mobiltelefonen åben i arbejdstiden og du må ikke anvende mobiltelefonen til privat brug.
Hvis du bruger mobiltelefonen i strid med reglerne, kan det medføre inddragelse af telefonen. I grovere tilfælde kan det føre til afskedigelse.

Mobiltelefonen skal afleveres ved fratrædelsen.

9.4. Værktøj

Vi udleverer redskaber og værktøj i god og brugbar stand. Du skal anvende og vedligeholde værktøjet efter forskrifterne for de enkelte værktøjer.

Hvis en medarbejder bevisligt behandler værktøjet skødesløst, kan han gøres ansvarlig for eventuelle skader. Tyveri af og hærværk på værktøjet skal straks indberettes til virksomheden.

9.5. Firmabiler

Vi stiller i passende omfang firmabil til rådighed for medarbejderne til transport mellem hjem og arbejdsplads. Du må under ingen omstændigheder anvende firmabilen til privatkørsel.

Hvis du har fået en firmabil udleveret, skal du adviserer os i god tid, når firmabilen skal til service. Du har desuden pligt til at holde bilen ren, så den altid fremstår præsentabel.

Sammen med firmabilen udleverer vi et dieselkort. Ved fratrædelse skal du straks aflevere både firmabil og benzinkort.

 1. Arbejdsmiljø

10.1. Arbejdspolitik

Klingenberg ønsker en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere. Arbejdsmiljøet har stor betydning for glæden ved at gå på arbejde. Alle skal kunne føle sig godt tilpas både psykisk og fysisk. Derfor tolererer vi ikke overtrædelse af sikkerhedsregler. Overtrædelse kan medføre afskedigelse.

Vi har prioriteret at arbejde med følgende områder i det kommende år:

Vi skal så vidt muligt undgå tunge løft
Alle skal lære at bruge APV aktivt
Vi vil gerne have en god omgangstone også overfor lærlinge
Alle nærved ulykker skal meldes til sikkerhedsorganisationen.
10.2. Sikkerhedsorganisation

I vores virksomhed består sikkerhedsorganisationen af en sikkerhedsgruppe. Der er valg til sikkerhedsrepræsentant hvert andet år. Alle medarbejdere deltager i valget.

For øjeblikket består sikkerhedsgruppen af sikkerhedsrepræsentant Jacob Stephansen samt alle mand i firmaet der hver 3. Måned holder et møde hvor alt relevant vedrørende sikkerhed tages op. Der skrives referat af møderne som alle modtager.
Du kan altid kontakte Jacob om sikkerheds- og arbejdsmiljøproblemer. Hellere en gang for meget end en gang for lidt!

10.3. APV-risikovurdering

Der skal altid laves en APV – en arbejdspladsvurdering – inden et arbejde bliver startet i virksomheden. Det betyder i praksis, at du skal vurdere risikoen ved arbejdet. Snak med din arbejdsleder om, hvordan I gør.

Vi har gode erfaringer med at lave APV. APV’en betyder, at vi får planlagt arbejdet bedre og undgår skader. Derfor ser vi gerne, at du deltager aktivt i arbejdet med APV.

10.4. Koordinering af sikkerhed på byggepladser

Hvis du kommer på en byggeplads, hvor der er mere end ti ansatte og mere end to arbejdsgivere, skal du være opmærksom på, at sikkerheden skal koordineres mellem håndværkerne. Koordineringen sker via sikkerhedsmøder, ”Plan for Sikkerhed og Sundhed” og sikkerhedskoordinatoren.

Du skal sætte dig ind i planen og rette dig efter anvisninger fra sikkerhedskoordinatoren.

10.5. Personlige værnemidler og sikkerhedshåndbog

Vi udleverer personlige værnemidler som høreværn, hjelm, knæbeskyttere, masker, handsker m.m. til alle medarbejdere ved ansættelse eller ved arbejdets begyndelse. Det er medarbejderens egen opgave at passe på værnemidlerne og få dem erstattet hos arbejdslederen, når de er slidt op.

Vi forventer, at du bruger de værnemidler, der bliver anvist og overholder arbejdsmiljøloven.
.

10.6. Stoffer og materialer

Vi bruger de mindst farlige stoffer, vi kan finde. Men hvis der er risiko forbundet med at arbejde med et stof eller et materiale, skal du læse arbejdspladsbrugsanvisningen og følge de ting, der står.

Vi vil gerne have styr på de stoffer og materialer, der bruges i virksomheden, så vi undgår så mange farlige stoffer som muligt. Derfor skal du forhøre dig hos din arbejdsleder, inden du indkøber nye stoffer og materialer.

 1. Kvalitetskontrol

11.1. Kvalitetskontrol

Vi lægger vægt på, at det arbejde, vi leverer, stemmer overens med de aftaler, som vi indgår med vores kunder.
Der er ofte krav om, at vi dokumenterer vores kvalitetssikring overfor bygherren, og til det brug udarbejder Klingenberg kvalitetssikringsmanualer til det aktuelle arbejde. Vi forventer, at du sætter dig ind i hvilke opgaver, du skal udføre fx i forbindelse med modtage-, proces- og slutkontrol, og at du fører de nødvendige logbøger. Hvis du er i tvivl om procedurerne omkring kvalitetssikring, skal du kontakte arbejdslederen.

 1. Elever

12.1. Elever

Klingenberg deltager løbende i at uddanne elever for at sikre den faglige arbejdskraft. Vi er derfor godkendt som praktikuddannelsessted for anlægs-struktør samt anlægsgartnere

Ansættelse af elever sker i henhold til Erhvervsuddannelsesloven.
Som elev modtager du løn i hele den periode, uddannelsesaftalen dækker, inklusiv perioder med skoleundervisning, under ferie (+ 1% ferietillæg), i sygdomsperioder osv. Lønnen er fastsat i Dansk Byggeris overenskomster.

Ved afslutningen af uddannelsen modtager du et feriekort for de netop afsluttede optjeningsår.

 1. Ansættelsesforholdets ophør

13.1. Ansættelsesforholdets ophør

Du vil altid modtage en eventuel opsigelse på skrift, og du skal kvittere for modtagelsen af opsigelsen.
Vi tilstræber at holde medarbejderne løbende orienteret om beskæftigelsessituationen, samt at informere om opsigelser i så god tid, som det er muligt.

13.2. Fratrædelse

Ved fratrædelse fra virksomheden, uanset om du siger op, eller virksomheden opsiger dig, skal du møde på værkstedet den sidste arbejdsdag kl. 14.00 for at aflevere virksomhedens værktøj, firmabil m.m. Virksomheden vil sammen med dig gennemgå det tilbageleverede.

13.3. Bortvisningsårsager, kriminalitet, beruselse

Du vil blive øjeblikkeligt bortvist fra virksomheden i tilfælde af:

Tyveri
Beruselse i arbejdstiden, eller anden grov overtrædelse af virksomhedens alkoholpolitik.
Udeblivelse
Brug af euforiserende stoffer
Vold eller trusler om vold
Klare overtrædelser af Arbejdsmiljøloven
Øvrige handlinger i arbejdstiden, som er omfattet af straffeloven