maskine_1020

KLINGENBERG MedarbejderhA?ndbog
(opdateret augA�2015)
Hele hA?ndbogen stA?r pA? denne side.

 1. Indledning
  1.1. Forord
  1.2. Velkomst
  1.3. Virksomhedens historie
  1.4. Ejerforhold
  1.5. MA?l og strategier
  1.6. Kundepleje
  1.7. Opgavetyper
  1.8. Organisationsplan

  2. LA?n og ansA�ttelsesvilkA?r
  2.1. Organisationsforhold
  2.2. AnsA�ttelsesbevis
  2.3. Time indberetning
  2.4. Skattekort
  2.5. Pension
  2.6. MilitA�rtjeneste
 2. Arbejdstid
  3.1. Daglig, ugentlig, kontortid, overarbejde
  3.2. Pauser
  3.3. Vejrlig
 3. Sygdom
  4.1. Sygdom, anmeldelse
  4.2. Dokumentation (tro og love, lA�geerkl. varighedsattest)
  4.3. Syg i lA?bet af dagen
  4.4. Barns 1. sygedag
  4.5. Falck abonnement
 4. Ferie
  5.1. Optjening og afholdelse
  5.2. Feriefridage
  5.3. 1. maj
  5.4. Grundlovsdag
 5. Rygepolitik
  6.1. Rygepolitik
 6. Alkoholpolitik
  7.1. Alkoholpolitik
 7. Efter- og videreuddannelse
  8.1. Medarbejderudviklingssamtaler
 8. Arbejdsredskaber
  9.1. ArbejdstA?j
  9.2. NA?gler
  9.3. Mobiltelefoner
  9.4. VA�rktA?j
  9.5. Firmabiler

  10. ArbejdsmiljA?
  10.1. Arbejdspolitik
  10.2. Sikkerhedsorganisation
  10.3. APV-risikovurdering
  10.4. Koordinering af sikkerhed pA? byggepladser
  10.5. Personlige vA�rnemidler og sikkerhedshA?ndbog
  10.6. Stoffer og materialer

  11. Kvalitetskontrol
  11.1. Kvalitetskontrol

  12. Elever
  12.1. Elever
 9. AnsA�ttelsesforholdets ophA?r
  13.1. AnsA�ttelsesforholdets ophA?r
  13.2. FratrA�delse
  13.3. BortvisningsA?rsager, kriminalitet, beruselse
 10. Indledning

1.1. Forord

Vi A?nsker med denne medarbejderhA?ndbog at fortA�lle, hvilke regler og forpligtelser, der gA�lder i virksomheden Klingenberg. Vi vil naturligvis ogsA? gerne fortA�lle, hvilke goder vi tilbyder og hvilke rettigheder, du har som ansat hos os. Du bA?r lA�se medarbejderhA?ndbogen grundigt igennem ved din ansA�ttelse.

1.2. Velkomst

Velkommen til Klingenberg. Vi hA?ber, at du vil finde dig godt tilrette i virksomheden, bA?de sammen med ledere, kolleger, kunder og andre samarbejdspartnere.

1.3. Virksomhedens historie

Se Klingenberg.dk

1.4. Ejerforhold

Klingenberg er et anpartsselskab.

Og er ejet af Niels Hansen og Nicolaj Hudlebusch

1.5. MA?l og strategier

MA?let i virksomheden er ikke kun profit, men allerhA?jeste grad en god hverdag for alle ansatte.
En del af Klingenbergs strategi gA?r ud pA? at have hele, glade, tilfredse medarbejdere.
PA? den mA?de opnA?r alle den bedste hverdag, ogsA? ledelsen
Klingenberg har i de senere A?r primA�rt beskA�ftiget sig med anlA�g og kloak opgaver. Det langsigtede mA?l er at udvikle virksomheden inden for disse omrA?der.

1.6. Kundepleje

Klingenberg lA�gger vA�gt pA?, at virksomhedens reprA�sentanter optrA�der professionelt og venligt over for alle kunder.
Hvis en kunde spA?rger dig om noget, som du ikke kan svare pA?, bA?r du altid henvise til en som kan a�� eller til kontoret.

Hvis du bliver bedt om at vurdere prisen pA? et stykke ekstraarbejde, skal du ligeledes a�� venligt a�� henvise til Niels Hansen eller Nicolaj Hudlebusch. Hvis en kunde A?nsker arbejdet/ ekstraarbejdet udfA?rt sort, skal du afvise det. Det modsatte kan medfA?re afskedigelse.

1.7. Opgavetyper

Vi arbejder udelukkende med anlA�gs og kloak opgaver. Det betyder, at vi kun i meget specielle tilfA�lde pA?tager os andre opgaver.

1.8. Organisationsplan

Niels Hansen 20851415 salg ,daglig ledelse og overordnede strategier

Nicolaj Hudlebusch 51920370 Salg og daglig ledelse og overordnede strategier.
Susanne Hansen 40346306 Administration.

 1. LA?n og ansA�ttelsesvilkA?r

2.1. Organisationsforhold

Klingenberg er medlem af Dansk Byggeri. Det betyder, at fA?lgende overenskomster gA�lder i virksomheden:
Bygge-og anlA�gsoverenskomsten med 3F (SID)
Bygningsoverenskomsten med TIB
Metaloverenskomsten med Dansk Metal/Blik og RA?r.

2.2. AnsA�ttelsesbevis

Senest en mA?ned efter ansA�ttelsen vil du modtage et ansA�ttelsesbevis, som vi vil bede dig underskrive.

2.3. Time indberetning

Timer og materiale forbrug skal indberettes digitalt.

Smartphone eller Tablet skal bruges til formA?let.

Timer og materiale forbrug skal indberettes dagligt ved arbejdstids ophA?r.

Niels og Nicolaj er behjA�lpelig

 

2.4. Skattekort

Virksomheden fA?r automatisk via datalA?n oplysningerne.

2.5. Pension

Som medarbejder hos Klingenberg er du omfattet af en arbejdsmarkedspensions-ordning i B & A-pension.

2.6. MilitA�rtjeneste

Ved indkaldelse til militA�rtjeneste har du ret til fravA�r fra virksomheden. Senest to uger efter, du har modtaget din indkaldelse, skal du orientere din nA�rmeste overordnede og bogholderiet.

Du optjener ikke anciennitet, mens du aftjener din militA�rtjenesten, men militA�rtjenesten afbryder ikke ancienniteten i virksomheden.

 1. Arbejdstid

3.1. Daglig, ugentlig, kontortid, overarbejde

Den normale arbejdstid i produktionen er
Mandag a�� torsdag: 06.30 a�� 15.00
Fredag: 0630 a�� 12.00
SA?fremt man er udlejet pA? til andre er det dette firmas mA?detider man fA?lger.

3.2. Pauser

Pauserne i produktionen er fordelt pA? fA?lgende mA?de:
Mandag a�� torsdag:
Kl. 06.30 MA?detid
Kl. 09.00 a�� 09.15 Pause (medarbejder)
Kl. 12.00 a�� 12.15 Frokost (medarbejder)
kl. 15 00 Arbejdstids ophA?r
Fredag:
Kl. 06.30 MA?detid
Kl. 09.00 a�� 09.15 Pause (medarbejder)

Kl. 12.00 Arbejdstids ophA?r

3.3. Vejrlig

Ved hjemsendelse, fx pA? grund af dA?rligt vejr, fA?r du besked af din nA�rmeste overordnede. Du skal selv holde dig orienteret hos virksomheden om, hvornA?r du igen kan genoptage arbejdet.

 1. Sygdom

4.1. Sygdom, anmeldelse

Du skal sygemelde dig til virksomheden senest ved arbejdstidens begyndelse. (Niels eller Nicolaj)
Virksomheden betaler sygedagpenge i op til 4 uger til medarbejdere, som har vA�ret ansat i 8 uger. Herefter overgA?r udbetalingen til din kommune.

4.2. Dokumentation (tro og love, lA�geerkl. varighedsattest)

Virksomheden kan bede om dokumentation for sygdommen i form af en lA�geerklA�ring.
NA?r virksomheden beder om en lA�geerklA�ring, vil denne blive betalt af virksomheden.

4.3. Syg i lA?bet af dagen

Hvis du bliver uarbejdsdygtig pA? grund af sygdom i lA?bet af dagen, eller hvis der sker et ulykkestilfA�lde i lA?bet af dagen, betaler virksomheden din personlige tidlA?n for resten af dagen.

4.4. Barns 1. sygedag

Efter overenskomsten har du ret til frihed pA? barns 1. sygedag.
Du skal meddele om fravA�r pA? grund af barns 1. sygedag til virksomheden pA? telefon nr. 20851415 ved arbejdstidens begyndelse.

 1. Ferie

5.1. Optjening og afholdelse

Eksempel pA? placering af ferie i ferieA?ret.
Hovedferie:
Sommerferie 15 dage
A?nsker om sommerferie skal vA�re virksomheden i hA�nde inden de. 1. februar.
Hvis du har andre A?nsker til placering af ferien, bedes du kontakte Niels eller Nicolaj
Vi holder normalt ferielukket i forbindelse med jul og nytA?r. Lukningen fastlA�gges senest en mA?ned fA?r.
Ferie herudover skal du aftale individuelt med Niels eller Nicolaj.

5.2. Feriefridage

Du har 5 feriefridage til fri afbenyttelse. Tidspunktet for ferie skal du aftale Niels eller Nicolaj.

5.3. 1. maj

 1. maj er hel fridag uden lA?n.

5.4. Grundlovsdag

Grundlovsdag er hel fridag med sA?gnehelligdagsforskud.

 1. Rygepolitik

6.1. Rygepolitik

Det er ikke tilladt at ryge indendA?rs i Klingenbergs lokaler. Det gA�lder bA?de kontorer, mA?derum, toiletter, kantiner, lagerrum, gennemgangsrum samt andre indendA?rs opholdssteder.

Det er ikke tilladt at ryge indendA?rs pA? Klingenbergs byggepladser. Det gA�lder skurvogne, toiletter og andre indendA?rs opholdssteder. Forbuddet gA�lder ogsA? inden dA?re, nA?r der arbejdes i private hjem hos kunder.

Det er heller ikke tilladt at ryge i Klingenbergs biler, fA?rerkabiner i kraner og i andre af virksomhedens kA?retA?jer.

OvertrA�delse af rygereglerne vil medfA?re en advarsel til medarbejderen. Gentagende overtrA�delse kan medfA?re opsigelse og i grovere tilfA�lde bortvisning af medarbejderen.

 1. Alkoholpolitik

7.1. Alkoholpolitik

Klingenberg har en alkoholpolitik. Der er alkoholforbud i firmaet, og det glA�der alle medarbejdere, dog kun i arbejdstiden. Dog er det ogsA? forbud mod at a�?stA? nede ved kA?bmandena�? i Klingenbergs tA?j og nyde alkohol

Ved helt specielle lejligheder, som fx jubilA�er eller lignede, kan der blive serveret alkohol. Men det vil ledelsen beslutte fra gang til gang.

 1. Efter- og videreuddannelse

8.1. Medarbejderudviklingssamtaler

Hos Klingenberg forventer vi, at alle medarbejdere deltager i en udviklingssamtale med Niels Hansen. Samtalerne holdes en gang om A?ret i den mA?ned, hvor medarbejderen har fA?dselsdag. Medarbejderen skal selv huske, samt aftale afholdelse af samtale med Niels eller Nicolaj.

De emner, vi drA?fter, er efter- og videreuddannelsesbehov, trivsel og arbejdssituationen.

 1. Arbejdsredskaber

9.1. ArbejdstA?j

Til medarbejdere med tre mA?neders anciennitet udleverer vi 2 sA�t standard arbejdstA?j (jakke og bukser) om A?ret.

9.2 —-

9.3. Mobiltelefoner

Ved ansA�ttelsen hos Klingenberg fA?r udvalgte udleveret en mobiltelefon til brug for arbejdet.
Du skal holde mobiltelefonen A?ben i arbejdstiden og du mA? ikke anvende mobiltelefonen til privat brug.
Hvis du bruger mobiltelefonen i strid med reglerne, kan det medfA?re inddragelse af telefonen. I grovere tilfA�lde kan det fA?re til afskedigelse.

Mobiltelefonen skal afleveres ved fratrA�delsen.

9.4. VA�rktA?j

Vi udleverer redskaber og vA�rktA?j i god og brugbar stand. Du skal anvende og vedligeholde vA�rktA?jet efter forskrifterne for de enkelte vA�rktA?jer.

Hvis en medarbejder bevisligt behandler vA�rktA?jet skA?deslA?st, kan han gA?res ansvarlig for eventuelle skader. Tyveri af og hA�rvA�rk pA? vA�rktA?jet skal straks indberettes til virksomheden.

9.5. Firmabiler

Vi stiller i passende omfang firmabil til rA?dighed for medarbejderne til transport mellem hjem og arbejdsplads. Du mA? under ingen omstA�ndigheder anvende firmabilen til privatkA?rsel.

Hvis du har fA?et en firmabil udleveret, skal du adviserer os i god tid, nA?r firmabilen skal til service. Du har desuden pligt til at holde bilen ren, sA? den altid fremstA?r prA�sentabel.

Sammen med firmabilen udleverer vi et dieselkort. Ved fratrA�delse skal du straks aflevere bA?de firmabil og benzinkort.

 1. ArbejdsmiljA?

10.1. Arbejdspolitik

Klingenberg A?nsker en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere. ArbejdsmiljA?et har stor betydning for glA�den ved at gA? pA? arbejde. Alle skal kunne fA?le sig godt tilpas bA?de psykisk og fysisk. Derfor tolererer vi ikke overtrA�delse af sikkerhedsregler. OvertrA�delse kan medfA?re afskedigelse.

Vi har prioriteret at arbejde med fA?lgende omrA?der i det kommende A?r:

Vi skal sA? vidt muligt undgA? tunge lA?ft
Alle skal lA�re at bruge APV aktivt
Vi vil gerne have en god omgangstone ogsA? overfor lA�rlinge
Alle nA�rved ulykker skal meldes til sikkerhedsorganisationen.
10.2. Sikkerhedsorganisation

I vores virksomhed bestA?r sikkerhedsorganisationen af en sikkerhedsgruppe. Der er valg til sikkerhedsreprA�sentant hvert andet A?r. Alle medarbejdere deltager i valget.

For A?jeblikket bestA?r sikkerhedsgruppen af sikkerhedsreprA�sentant Jacob Stephansen samt alle mand i firmaet der hver 3. MA?ned holder et mA?de hvor alt relevant vedrA?rende sikkerhed tages op. Der skrives referat af mA?derne som alle modtager.
Du kan altid kontakte Jacob om sikkerheds- og arbejdsmiljA?problemer. Hellere en gang for meget end en gang for lidt!

10.3. APV-risikovurdering

Der skal altid laves en APV a�� en arbejdspladsvurdering a�� inden et arbejde bliver startet i virksomheden. Det betyder i praksis, at du skal vurdere risikoen ved arbejdet. Snak med din arbejdsleder om, hvordan I gA?r.

Vi har gode erfaringer med at lave APV. APVa��en betyder, at vi fA?r planlagt arbejdet bedre og undgA?r skader. Derfor ser vi gerne, at du deltager aktivt i arbejdet med APV.

10.4. Koordinering af sikkerhed pA? byggepladser

Hvis du kommer pA? en byggeplads, hvor der er mere end ti ansatte og mere end to arbejdsgivere, skal du vA�re opmA�rksom pA?, at sikkerheden skal koordineres mellem hA?ndvA�rkerne. Koordineringen sker via sikkerhedsmA?der, a�?Plan for Sikkerhed og Sundheda�? og sikkerhedskoordinatoren.

Du skal sA�tte dig ind i planen og rette dig efter anvisninger fra sikkerhedskoordinatoren.

10.5. Personlige vA�rnemidler og sikkerhedshA?ndbog

Vi udleverer personlige vA�rnemidler som hA?revA�rn, hjelm, knA�beskyttere, masker, handsker m.m. til alle medarbejdere ved ansA�ttelse eller ved arbejdets begyndelse. Det er medarbejderens egen opgave at passe pA? vA�rnemidlerne og fA? dem erstattet hos arbejdslederen, nA?r de er slidt op.

Vi forventer, at du bruger de vA�rnemidler, der bliver anvist og overholder arbejdsmiljA?loven.
.

10.6. Stoffer og materialer

Vi bruger de mindst farlige stoffer, vi kan finde. Men hvis der er risiko forbundet med at arbejde med et stof eller et materiale, skal du lA�se arbejdspladsbrugsanvisningen og fA?lge de ting, der stA?r.

Vi vil gerne have styr pA? de stoffer og materialer, der bruges i virksomheden, sA? vi undgA?r sA? mange farlige stoffer som muligt. Derfor skal du forhA?re dig hos din arbejdsleder, inden du indkA?ber nye stoffer og materialer.

 1. Kvalitetskontrol

11.1. Kvalitetskontrol

Vi lA�gger vA�gt pA?, at det arbejde, vi leverer, stemmer overens med de aftaler, som vi indgA?r med vores kunder.
Der er ofte krav om, at vi dokumenterer vores kvalitetssikring overfor bygherren, og til det brug udarbejder Klingenberg kvalitetssikringsmanualer til det aktuelle arbejde. Vi forventer, at du sA�tter dig ind i hvilke opgaver, du skal udfA?re fx i forbindelse med modtage-, proces- og slutkontrol, og at du fA?rer de nA?dvendige logbA?ger. Hvis du er i tvivl om procedurerne omkring kvalitetssikring, skal du kontakte arbejdslederen.

 1. Elever

12.1. Elever

Klingenberg deltager lA?bende i at uddanne elever for at sikre den faglige arbejdskraft. Vi er derfor godkendt som praktikuddannelsessted for anlA�gs-struktA?r samt anlA�gsgartnere

AnsA�ttelse af elever sker i henhold til Erhvervsuddannelsesloven.
Som elev modtager du lA?n i hele den periode, uddannelsesaftalen dA�kker, inklusiv perioder med skoleundervisning, under ferie (+ 1% ferietillA�g), i sygdomsperioder osv. LA?nnen er fastsat i Dansk Byggeris overenskomster.

Ved afslutningen af uddannelsen modtager du et feriekort for de netop afsluttede optjeningsA?r.

 1. AnsA�ttelsesforholdets ophA?r

13.1. AnsA�ttelsesforholdets ophA?r

Du vil altid modtage en eventuel opsigelse pA? skrift, og du skal kvittere for modtagelsen af opsigelsen.
Vi tilstrA�ber at holde medarbejderne lA?bende orienteret om beskA�ftigelsessituationen, samt at informere om opsigelser i sA? god tid, som det er muligt.

13.2. FratrA�delse

Ved fratrA�delse fra virksomheden, uanset om du siger op, eller virksomheden opsiger dig, skal du mA?de pA? vA�rkstedet den sidste arbejdsdag kl. 14.00 for at aflevere virksomhedens vA�rktA?j, firmabil m.m. Virksomheden vil sammen med dig gennemgA? det tilbageleverede.

13.3. BortvisningsA?rsager, kriminalitet, beruselse

Du vil blive A?jeblikkeligt bortvist fra virksomheden i tilfA�lde af:

Tyveri
Beruselse i arbejdstiden, eller anden grov overtrA�delse af virksomhedens alkoholpolitik.
Udeblivelse
Brug af euforiserende stoffer
Vold eller trusler om vold
Klare overtrA�delser af ArbejdsmiljA?loven
A?vrige handlinger i arbejdstiden, som er omfattet af straffeloven